ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นนักธุรกิจ C.R.

ในการสมัครเป็น นักธุรกิจ C.R.ท่านต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นของท่านตามที่บริษัทต้องการและท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้มีสัญชาติไทย

ไม่จำกัดเพศ

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

มีความสามารถในการใช้สื่อ Social Media  อาทิเช่น Facebook, Line  ได้ดี

มี Smart phone หรือ Tablet เป็นของตนเอง

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

หมายเหตุ 

หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบตามเกณฑ์ที่  C.R.Group   กำหนดไว้  ทาง C.R.Group   จะปฏิเสธการเข้าเป็น นักธุรกิจ C.R. ผ่านทาง อีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ให้ทาง C.R.Group   ภายใน 7 วันทำการ

นิยาม

C.R.Group หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ปรากฎในระบบ ประกอบด้วย บริษัททองสยามเอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท ซี.แอล.เอ็ม.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ระบบ หมายถึง Social Media  ข้อมูล หรือ เอกสารใด ๆ ของ C.R.Group ที่แสดงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้าของ C.R.Group เป็นต้น

สินค้า หมายถึง  สินค้าที่  C.R.Group  จัดจำหน่าย

นักธุรกิจ C.R.  หมายถึง ผู้ที่นำสินค้าของ C.R.Group ไปเสนอขายให้แก่ลูกค้าตามราคาที่ C.R.Group กำหนดไว้ และรับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้ามาแจ้งแก่ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของ C.R.Group เพื่อที่ตัวแทนจำหน่าย(Dealer)นั้นจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยท่านไม่มีหน้าที่ในการส่งสินค้าและเก็บเงินใด ๆ จาก ลูกค้า  แต่ท่านจะได้รับค่าตอบแทนในการเสนอขายสินค้าตามที่ C.R.Group กำหนด

ลูกค้า หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าโดยผ่านการเสนอขายสินค้าของท่าน

ตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) หมายถึง บุคคล หรือร้านค้าที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีสินค้าของกลุ่มบริษัท C.R. Group เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อท่านเป็นนักธุรกิจ C.R.

หลังจากท่านได้รับการตอบรับนักธุรกิจ C.R.   ท่านต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นในการระบุตัวตนของท่านกับทาง C.R.Group อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน รูปถ่ายปัจจุบัน  เป็นต้น

ท่านต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของท่านแก่ทาง   C.R.Group   เพื่อการรับโอนค่าตอบแทนในการเสนอขายสินค้า ซึ่งจะเป็นรายได้ของท่าน

ในการเป็นนักธุรกิจ C.R. ท่านจะได้รับรหัสการเป็นสมาชิก

ท่านไม่สามารถโอนสิทธิในการเป็นนักธุรกิจ C.R. ให้บุคคลอื่นได้

ท่านจะต้องไปรายงานตัวกับตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) ของ C.R.Group  ที่ทาง C.R.Group กำหนดให้ท่านสังกัด 

ท่านจะต้องเข้ากลุ่ม Line@ maruay.crgroup เพื่อเข้าสู่ระบบของ C.R.Group 

– ท่านจะต้องทำการอบรม ( training ) เกี่ยวกับสินค้าของ C.R.Group และการใช้งานระบบ มารวย ( maruay ) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ท่านจะได้รับคู่มือการขาย ซึ่งประกอบด้วย ภาพโฆษณาสินค้า content เกี่ยวกับสินค้า และราคาสินค้า เพื่อใช้ในการขายที่ได้กำหนดไว้

เมื่อท่านปฏิบัติทุกขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ให้ท่านทำการโพสต์นำเสนอสินค้าของ C.R.Group   ในช่องทาง social media ทุกช่องทางของท่าน พร้อมกับระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจ C.R. ของท่านด้วย

ในกรณีมีผู้สนใจสินค้า หรือ จะเป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้า ติดต่อมายังท่าน  ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ชัดเจนกับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าต่อไป

กรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้า และสินค้าที่สั่งซื้อให้กับตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) ของ C.R.Group  ที่ทาง C.R.Group กำหนดให้ท่านสังกัด  ผ่านระบบ มารวย ( maruay )  อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) ที่ท่านสังกัดจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) จะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้า หลังจากได้รับชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เพื่อความชัดเจนที่จะให้แก่ลูกค้า  ท่านสามารถติดต่อสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) ที่ท่านสังกัด    

  ท่านจะต้องติดตามการส่งของให้แน่ใจว่าลูกค้าของท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการรับสินค้านั้นไว้ในระบบ มารวย ( maruay )    

  ท่านจะได้รับค่าตอบแทนในการเสนอขายสินค้าดังกล่าวข้างต้นตามเงื่อนไขที่  C.R.Group แจ้งและตกลงกับท่าน 

ในกรณีมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าตามยอดสั่งซื้อที่มาจากการเสนอขายของท่านแล้วในเดือนใด  ตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) ที่ท่านสังกัด    จะทำการโอนค่าตอบแทนในการเสนอขายสินค้ายอดนั้น ให้กับท่าน  ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  ทั้งนี้ จะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเสนอขายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง

การโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินค้าของ C.R.Group และข้อความเกี่ยวกับการขายสินค้านั้น  ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือ อาจเกิดความเสียหายกับ C.R.Group  เจ้าของกรรมสิทธิ์สินค้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดมีขึ้นจากการกระทำการหลอกลวง  ฉ้อโกง หรืออื่น ๆ  โดยเจตนาทุจริตของท่านท่านต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

ท่านต้องไม่กล่าวอ้างข้อมูลที่เกี่ยวกับ C.R.Group  เช่น ชื่อของบริษัทฯในกลุ่ม C.R.Group   ตัวสินค้า  เครื่องหมายการค้าของสินค้าที่ C.R.Group  นำมาจัดจำหน่าย เป็นต้น  ในทางที่จะทำให้เสียหายเสื่อมเสียผิดต่อคุณธรรมหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ท่านยอมรับและตกลงว่าในระหว่างที่ท่าน มีสถานภาพเป็น นักธุรกิจ C.R.  ท่านจะไม่เกี่ยวข้องหรือทำงานให้แก่คู่แข่งทางการค้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน C.R.Group    ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่กลุ่มบริษัทใน  C.R.Group  ผลิตและจัดจำหน่าย  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้งนี้  ไม่ว่าท่านจะได้กระทำการดังกล่าวโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม  หรือเชิญบุคคลอื่นให้กระทำการแทนท่านก็ตาม

อีกทั้ง ท่านไม่มีสิทธินำความรู้ ( know-how )เกี่ยวกับระบบ  ตัวสินค้า  หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้ทราบเนื่องมาจากการเป็นนักธุรกิจ C.R.ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลใด ๆ และท่านไม่มีสิทธิทำการค้าสินค้าในประเภทที่เป็นอย่างเดียวกับที่บริษัทในกลุ่ม C.R.Group ผลิตหรือจัดจำหน่าย

ท่านและบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม C.R.Group ทุกบริษัทตกลงกันและยอมรับว่า หากปรากฎว่าท่านได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ถือว่าท่านกระทำผิดสัญญานี้กับบริษัท

กำหนดอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ  C.R.  มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่  C.R.Group  รับท่านเข้าเป็นนักธุรกิจ  C.R.  และการต่ออายุสมาชิกจะต่อโดยอัตโนมัติ  แต่หากไม่ปรากฎยอดขายสินค้าที่มาจากการเสนอขายสินค้าของท่านในรอบระยะเวลาหนึ่งปี  ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิการเป็นนักธุรกิจ  C.R.  ของท่าน จำนวน 200 บาทต่อปี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหลังจากที่ C.R.Group  ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว   ถ้าท่านไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร  C.R.Group  จะถือเอาข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

C.R.Group สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดการเป็นนักธุรกิจ  C.R.  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

กรณีท่านต้องการยกเลิกการเป็นนักธุรกิจ  C.R.  ท่านจะต้องแจ้งให้  C.R.Group ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล  maruay.crgroup@gmail.com

หากท่านกระทำผิดเงื่อนไขที่กล่าวมานี้  ทาง C.R.Group  จะยกเลิกการเป็นนักธุรกิจ  C.R.  ของท่านทันที  โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากท่าน และ  C.R.Group  ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดใด ๆ ของท่าน

บรรดาข้อกำหนด  ข้อบังคับ  หรือ ระเบียบใด ๆ ที่ C.R.Group  กำหนดขึ้นภายหลัง หรือ แจ้งให้ท่านทราบภายหลัง และได้ทำเป็นข้อตกลงกับท่านหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ท่านทราบ  หากท่านไม่โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน  ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ท่านยอมรับและจะปฏิบัติให้ถูกต้องในระหว่างที่ท่านเป็นนักธุรกิจ C.R. 

  กรณีท่านต้องการสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบมารวย ( maruay )     หรือ มีคำถามเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจ C.R. ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง Line@ maruay.crgroup,  อีเมลล์ maruay.crgroup@gmail.com หรือ โทร 02-0266280

สมัครนักธุรกิจ C.R.

แนบเอกสารการสมัคร พร้อมเซ็นรับรอง ตามรายการดังนี้

(*หากเอกสารยังไม่พร้อม สามารถข้ามขันตอนนี้และส่งเอกสารภายหลังได้)
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. หลักฐานการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ใบประกาศนียบัตรใบรับรองผลการศึกษา เป็นต้น
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank)